PCS Dataguard

Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů.

PCS spol. s r.o. se sídlem Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4, zastoupená svým jednatelem ing. Richardem Ecksteinem (r.eckstein@pcs.cz, +420296796580), je správce osobních údajů, které zpracovává v tomto rozsahu:

 1. osobní údaje zaměstnanců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s obchodními partnery a jinými zainteresovanými stranami, zpracování mezd atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
  1.1.  zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců na webu a FB společnosti, pomocí elektronických nástrojů a osobních
  vizitkách,

 

 1. 1.2.  pro zpracování mezd využívá fa. ŠACH s.r.o., se kterou má uzavřenu smlouvu, která definuje bezpečnostní
  požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů,
  1.3.  osobní údaje předává OSSZ, FÚ, zdravotním pojišťovnám a orgánům stání správy a samosprávy, dále subjektům,
  se kterými má uzavřeny smlouvy, které definují bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních
  údajů
  1.4.  osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,
  1.5.  osobní údaje ukládá po dobu pracovního poměru zaměstnance a po jeho skončení po dobu stanovenou zákonem

 

 1. osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
  2.1.  osobní údaje obchodních partnerů nezveřejňuje
  2.2.  pro zpracování využívá společnosti, se kterými má uzavřeny smlouvy, které definují bezpečnostní požadavky, rozsah
  a způsob zpracování osobních údajů,
  2.3.  osobní údaje předává v rámci aktuálních dodavatelsko-odběratelských smluv příslušnému partnerovi v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci obchodního případu v rámci požadavků platných zákonných norem,
  2.4.  osobní údaje získává od subjektů údajů a z obchodního a živnostenského rejstříku,
  2.5.  osobní údaje ukládá po dobu stanovenou zákonem, nestanoví-li zákon, pak po dobu, po kterou je dotyčná osoba
  u daného obchodního partnera aktivní a 10 let po skončení jejího působení.

 

PCS spol. s r.o. má zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, který mj. vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.
Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, který pro zpracování OÚ dal kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.
Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
PCS spol. s r.o. jako správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí.